Privacy Policy and Data Protection


Our Privacy Policy and Data Protection

Informatiile pe care vi le oferim mai jos reflecta abordarea noastra in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si a drepturilor dumneavoastra in baza prevederilor legislatiei de protectia datelor – Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul” sau “GDPR”), in legatura cu utilizarea serviciilor noastre financiare.


1. Operatorii datelor cu caracter personal

TBI Credit IFN S.A., o institutie financiara nebancara, persoana juridica de drept roman, avand sediul social in Str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, parter + etaj 1, cod postal 011683, Sector 1, București, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand cod unic de inregistrare 15901855 („TBI Credit“) si 4Finance EOOD, grupul din care face parte TBI Credit, avand sediul in Bulgaria, Sofia, 1700, str. Nikola Gabrovski 79, et.2, CUI 202393458, („4Finance“).
TBI Credit si 4Finance presteaza servicii de intermediere creditara in cadrul carora se urmareste punerea la dispozitia a clientului a celui mai potrivit produs financiar in conformitate cu informatiile oferite si in baza evaluarii efectuate privind capacitatea dvs. de plata.
Datele cu caracter personal prelucrate de catreTBI Credit apartin clientilor/potentialilor clienti persoane fizice, mandatari ai clientilor, persoane ale caror date sunt furnizate de catre client in vederea incheierii unui contract pentru obtinerea unui produs financiar (e.g. sot, sotie, copii, parinti, beneficiarul unei operatiuni de plata/asigurari, garantul unui credit, persoane fizice ale caror date sunt prevazute in documentele puse la dispozitie de catre clienti etc.).


2. Datele cu caracter personal prelucrate

a) date de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, cod postal, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate/pasaportului/permisului de conducere (precum si alte elemente continute de acestea: data/locul nasterii, cetatenia, genul, perioada de valabilitate, emitent);
b) date de identificare suplimentare: varsta, semnatura, situatie familiala, , date medicale, calitatea de persoana expusa politic, numar de persoane aflate in intretinere, numele si prenumele membrilor de familie, tip rezidenta, date privind starea de sanatate, stare civila, obligatii militare, situatie economica si financiara, date privind bunurile detinute (servituti, documentatie cadastrala, alte date rezultand din documentele de proprietate), CIF, numar Carte Funciara rezidenta fiscala (numar si serie certificat de rezidenta fiscala); 
c) date referitoare la locul de munca: profesie, functie, data angajarii, formare profesionala, diplome-studii, denumirea angajatorului, date salariale, tipul contractului de munca, program de lucru;
d) date rezultate in urma inregistrarii audio/video/electronice: voce, imagine, inregistrari video/audio, IP computer ,email-uri, ID dispozitiv;
e) date referitoare la tranzactii: identificatorul unic generat pentru fiecare client, numar de cont, data/ora/suma tranzactiei, scopul tranzactiei, denumirea comerciantului, produse, geolocalizare, numar card de loialitate, precum si alte date bancare.
f) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari: cuprind date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului), date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului, si informatii legate de calitatea de girant sau codebitor), istoricul rambursarii imprumutului, numarul contractului, date referitoare la eventuale litigii, date rezultate din investigarea situatiei dumneavoastra la ANAF/ Biroul de Credit; 
g) date referitoare la fraude: savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, constatate prin hotarari judecatoresti definitive, ori prin acte administrative necontestate, denumirea emitentului, date rezultate din investigatii administrative/penale, date din cazierul judiciar;
h) date referitoare la inadvertente constatate de TBI Credit: date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului de credit. 
i) alte date care deriva din acestea in urma prelucrarilor: informatii de natura sociala si psihosociala, preferinte, abonamente (opt in, opt out), contracte de marketing, cookie-uri, segmentarea clientelei in functie de diferite criterii, profil, comportament de plata, puncte de loialitate;

TBI Credit nu va prelucra date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenta la sindicate, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila in vigoare.


3. Scopurile in care TBI Credit si 4Finance colecteaza datele Dvs. personale

 • in vederea identificarii dvs. si in vederea efectuarii evaluarii capacitatii dvs. de plata si a comportamentului dvs. financiar-economic, in situatia in care dvs. solicitati alocarea unui credit sau a unui alt tip de produs financiar oferit de către TBI Credit (aceasta poate include, de asemenea, utilizarea recunoasterii fetei, a vocii, a amprentelor digitale sau a altor tehnologii biometrice, precum si a sistemelor de identificare online);
 • pentru incheierea, administrarea si aducerea la indeplinire a contractului de credit cu TBI Credit sau respectiv cu 4Finance, precum si pentru eventuala incheiere si aducere la indeplinire a altor contracte cu TBI Credit sau respectiv cu 4Finance in legatura cu eventuala prestare a altor servicii bancare si/sau financiare (inclusiv si prin incheierea contractelor de prestare servicii financiare la distanta);
 • in vederea administrarii conturilor dvs. - in cazul in care dvs. aveti deschise conturi la TBI Credit, pentru rapoarte interne si in scopuri si nevoi de pronostic ale TBI Credit sau respectiv ale 4Finance, in vederea realizarii si dezvoltarii sistemului de management al riscului in cadrul TBICredit sau respectiv in cadrul 4Finance inclusiv si pentru scopuri de auto-invatare a software-ului specializat pentru evaluarea riscului, proprietatea TBI Credit sau respectiv proprietatea 4Finance (se aplica si in cazul in care nu se incheie un Contract pentru acordarea unui credit);
 • pentru marketing direct in sensul legislatiei privind protectia datelor personale  inclusiv si pentru transmiterea catre dvs. a instiintarilor si scrisorilor cu continut publicitar si de informare, SMS-uri promotionale si e-mail-uri, inclusiv si legate de oferirea altor produse financiare sau combinate oferite de sau cu participarea TBI Credit sau respectiv 4Finance, datele colectate fiind relevante si nedepasind scopurile in care sunt prelucrate si nu vor fi supuse prelucrarii suplimentare in modalitati incompatibile cu aceste scopuri.
 • pentru a identifica, preveni si evita fraudele, spalarea banilor, finantarea terorismului si a altor activitati criminale si pentru a indeplini obligatiile legale care decurg, de exemplu, din Legea institutiilor de credit, Legea privind serviciile de plata si sistemele de plata, Legea privind creditul de consum, legile care reglementează activitatile contabile etc.;
 • pentru a va restitui toate fondurile datorate, precum si pentru a va informa despre orice schimbari relevante pentru dvs. legate de noi, serviciile noastre sau relatia contractuala;
 • pentru a administra diversele servicii pe care le oferim, asigura si imbunatati calitatea serviciilor, dezvolta si oferi noi servicii, gestiona si imbunatati site-urile web, mentine siguranta si asigura ca tot continutul este afisat pe ecran in cel mai eficient mod posibil
 • pentru a putea obtine si utiliza cardul emis de catre TBI Credit, precum si pentru administrarea acestuia si informarea dumneavoastra cu privire la operatiunile desfasurate.
 • in vederea furnizarii de servicii de suport pentru solicitarile dvs. (de ex: informatii aditionale despre produsele TBI Credit, derularea de investigatii cu privire la disfunctionalitati ale produselor si serviciilor oferite, solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate), atat in locatiile fizice ale TBI Credit, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta);
 • in vederea inregistrarii audio a convorbirilor telefonice cu TBI Credit cu scopul de a imbunatati calitatea serviciilor, dar si pentru a furniza dovada cererii/acordului/optiunii cu privire la anumite servicii solicitate/oferite;
 • pentru realizarea rapoartelor de evaluare si desfasurarea altor etape in cadrul procedurilor de executare silita/insolventa, precum si pentru arhivarea in format fizic/electronic a documentelor, precum si realizarea de activitati de curierat; 
 • in vederea solutionarii investigatiilor, litigiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari; 
 • pentru realizarea de audituri sau investigatii ale Institutiei de Credit si pentru efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor TBI Credit sau efectuarea unor activitati de gestiune economica, financiara si/sau administrativa;
 • realizarea de raportari catre institutiile competente conform reglementarilor legale aplicabile TBI Credit (de ex: raportarea incidentelor de plati la Centrala Incidentelor de Plati din cadrul BNR, declararea tranzactiilor ce depasesc cuantumul stabilit de lege catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor), precum si pentru monitorizarea activitatii clientilor in vederea detectarii tranzactiilor neobisnuite si a tranzactiilor suspecte
 • pentru inregistrarea video a activitatii din locatiile fizice ale TBI Credit, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate.
 • pentru orice alta utilizare legitima care este relevanta pentru relatia noastra cu dvs.

4. Transferuri si categorii de destinatari carora le pot fi divulgate datele dvs. personale

Datele dvs. personale nu vor fi puse la dispozitia tertilor persoane fizice si juridice, cu exceptia cazurilor in care acest lucru se solicita conform legii sau in vederea initierii si desfasurarii relatiei contractuale. Datele dvs. personale vor fi prelucrate numai de catre angajati autorizati ai TBI Credit sau respectiv 4Finance si de persoane fizice si/sau juridice avand statutul de “operator asociat” sau "persoana imputernicita" in sensul si in conditiile art. 26 sau art. 28 din Regulament. Persoanele imputernicite/operatorii carora le pot fi divulgate si incredintate spre prelucrare datele dvs. sunt: societati carora TBI Credit si/sau 4Finance pot incredinta colectarea creantelor conform unor credite de nevoi personale sau altor credite, societati din grupul 4Finance care pot efectua activitati in legatura cu evaluarea capacitatii dvs. de plata, cu administrarea si gestionarea contractului dvs. cu TBI Credit si/sau 4Finance sau alte servicii afiliate: Biroul de Credit, Banca Nationala a Romaniei, autoritati publice centrale sau locale, partenerii contractuali / furnizorii de servicii si bunuri (e.g. servicii IT, arhivare, curierat, utilitati, audit, serviciilor de suport, procesare plati, servicii de facilitare a platilor, servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor, evaluatori, agentii imobiliare, societati de asigurare si reasigurare, consultanti, auditori, contabili, avocati).

TBI Credit nu va transfera date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/EEA, exceptand situatia in care solicitati efectuarea unor plati in afara statelor membre ale Uniunii Europene (in temeiul executarii unui contract - de plata incheiat intre dvs. si TBI Credit).


5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor Dvs. personale este dupa cum urmeaza:

- consimtamantul dvs., in situatia in care este necesar si/sau solicitat conform legislatiei aplicabile in vigoare (e.g. de ex: pentru marketing direct), in temeiul art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Va puteti retrage oricand consimtamantul prin transmiterea unei solicitari conform instructiunilor de la punctul 9.
- incheierea si aducerea la indeplinire a contractului de credit sau a oricarui alt tip de contract pentru punerea la dispozitie a anumitor servicii ale TBI Credit, respectiv de 4Finance, in temeiul art. 6 alin. 1 lit. b GDPR;
- aducerea la indeplinire a obligatiilor TBI Credit si/sau 4Finance conform legii (e.g. identificarea si prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activitatii financiar-bancare), in temeiul art. 6 alin. 1 lit. c GDPR.
- interesul legitim al TBI Credit si al 4Finance de a oferi informatii actuale privind produsele si serviciile disponibile sau noi (e.g. dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor, asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice cat si in cadrul locatiilor fizice etc.) in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR;


6. Surse de date

Datele cu caracter personal pot fi obtinute: (i) direct de la dumneavoastra si/sau de la un imputernicit al dvs., (ii) prin consultarea unor surse publice (e.g. Biroul de Credit, Banca Nationala a Romaniei, institutii si autoritati publice, registre publice, baze de date, informatii disponibile pe internet, Oficiul National al Registrului Comertului, portalul instantelor de judecata etc.).


7. Drepturile dumneavoastra

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi: 
i.    Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
ii.    Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
iii.    Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
iv.    Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
v.    Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
vi.    Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.
vii.    Dreptul de a nu face obiectul unui proces automat decizional: Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridic sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
viii.    Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarile efectuate anterior in baza consimtamantului ramanand in continuare valabile.
Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor.
De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


8. Perioada de retentie

TBI Credit si/sau 4Finance vor prelucra datele mele cu caracter personal pe perioada desfasurarii contractului, precum si după finalizarea acestuia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu.


9. Procesul decizional automatizat

Ca o parte din procesul de aprobare al dvs. in procedura de solicitare alocare credit, datele dvs. personale pot face obiectul unui proces decizional automatizat. Acest lucru inseamna ca un software specializat (scoring software) al TBI Credit sau al 4Finance va prelucra in mod automat (fara interventie umana) datele puse la dispozitie de dvs. si le va analiza din punctul de vedere al unor criterii setate in algoritmul software-ului. In rezultat, solicitarea dvs. va obtine un anumit numar de puncte in functie de care se poate obtine aprobarea automatizata sau refuzul automatizat. Daca solicitarea dvs. obtine numarul de puncte intre cel minim si cel de ajuns pentru aprobare, solicitarea va fi analizata de catre un angajat al TBI Credit sau 4Finance. In cazul in care se va lua o decizie complet automatizata cu privire la cererea dvs. (fara interventia unui angajat al TBI Credit sau 4Finance), aveti dreptul sa solicitati revizuirea deciziei de catre un angajat si sa va exprimati punctul de vedere.


10. Exercitarea drepturilor si transmiterea solicitarilor

Pentru exercitarea drepturilor sus-mentionate, precum si pentru transmiterea oricaror intrebari sau reclamatii cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va rugam sa transmiteti cererea dvs. la adresa: Bucuresti, str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, et.4, sector 1, cod postal 011683 sau pe e-mail DPO@tbicredit.ro.