Retea de sedii TBI Credit
Harta
Click pe harta pentru
a localiza una dintre
sucursalele TBI Credit

Regulamentul oficial al campaniei
"Aplica pentru un credit si primesti 300 Lei cadou"

Articolul 1 Organizatorul si Regulamentul oficial al campaniei

(1)               Campania "Aplica pentru un credit si primesti 300 Lei cadou" (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de catre TBI Credit IFN S.A. (numita in cele ce urmeaza ’’TBI Credit’’), institutie financiara nebancara cu sediul in Bucuresti, str. Putul lui Zamfir, nr. 8–12, etaj 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand cod de inregistrare in scopuri de TVA RO15901855, capital social subscris si varsat 7300000 lei, avand contul bancar: RO62 RZBR 0000 0600 0386 5697 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanti, inregistrata la BNR sub nr. RG-PJR-41-110014/03.03.2017, institutie de plata inregistrata la BNR sub nr. IP-RO-0005/28.04.2011, reprezentata prin Director General Traian Sevastian Baicu, denumita in continuare "Organizator"

(2)                Toti Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament oficial”).

(3)                Regulamentul oficial este pus la dispozitie la adresa de internet: www.tbicredit.ro.

(4)                Toti Participantii la Campanie isi asuma obligativitatea de a consulta site-ul oficial al Organizatorului www.tbicredit.ro pentru a afla termenii si conditiile prezentului Regulament.

 

Articolul 2 Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

(1)               Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul României.

(2)               Prezenta Campanie se desfasoara conform prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.  Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord  sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor in prealabil catre participantii la aceasta campanie, prin afisare pe site-ul oficial al Organizatorului, www.tbicredit.ro.

(3)               Campania va fi lansata la data de 15.07.2017 si va dura pâna la data de 15.08.2017, inclusiv.

(4)               Campania se desfasoara exclusiv in mediul offline in magazinele partenere.

 

Articolul 3 Procedura Campaniei. Conditii de participare

(1)               La aceasta Campanie poate participa orice persoana care incheie un contract de credit pentru achizitie bunuri cu o valoare mai mare de 3.500 (trei mii cinci sute) lei.

(2)               Pentru incheierea contractului de credit este necesar ca in prealabil participantii sa viziteze magazinele partenere TBI Credit si sa inregistreze o aplicatie pentru un credit de achizitie bunuri.

(3)               Toate aplicatiile vor fi preluate de angajatii parteneri ai TBI Credit IFN si/sau agentii de creditare ai Organizatorului care vor transmite cererea de credit catre Organizator/TBI Credit pentru analiza de creditare.

(4)               Daca in urma  analizei documentatiei de credit, cererea de credit este aprobata iar  participantul incheie cu Organizatorul un contract de credit de achizitie bunuri  de la magazinele partenere TBI Credit, cu o valoare mai mare de 3.500 (trei mii cinci sute) lei si nu se retrage din contractul de credit in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la incheierea lui, Participantul va primi un premiu, respectiv un tichet cadou in valoare de 300 (trei sute) lei.

(5)               Participantul va intra in posesia tichetului cadou in valoare de 300 (trei sute) lei de la punctul de lucru TBI Credit din raza teritoriala in care el isi are domiciliul/adresa de corespondenta, in baza actului de identitate.

(6)               Premiile se vor ridica in baza unui proces verbal de predare-primire, intocmit in doua exemplare originale, incheiat intre Participant si Organizator si semnat de catre fiecare parte. Tichetul cadou va fi acordat incepand cu data de 15.08.2017, insa nu mai devreme de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la incheierea contractului de credit si nu mai tarziu de data de 05.09.2017, reprezentand data limita pana la care pot fi revendicate.

 

Articolul 4 Datele cu caracter personal

(1)               Organizatorul, in vederea desfasurarii prezentei campanii, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 1711.

(2)               Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui program nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

(3)               Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a Organizatorului, in vederea realizarii Campaniei si atribuirii premiilor.

(4)               Datele cu caracter personal colectate de catre Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, transmiterea ulterioara ocazionala de oferte, mesaje publicitare si de marketing, precum si alte informatii diverse, conform Legii nr. 677/2001, doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres.

(5)               Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.

 

Articolul 5 Anuntarea castigatorilor

(1)               Participantii care au incheiat cu Organizatorul contracte de credit in conditiile precizate la Art. 3 din prezentul Regulament vor fi anuntati pentru a intra in posesia tichetelor cadou prin unul din urmatoarele mijloace de comunicare: telefon, e-mail, SMS.

 

Articolul 6 Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1)               Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lui, de a continua Campania.  Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

(2)               In situatiile avute in vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut de restituirea vreunei sume sau de plata vreunei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

Articolul 7 Responsabilitate. Taxe

(1)               Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca in numele Participantilor.

(2)               Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acordarea premiilor catre un Participant care nu respecta conditiile de participare prevazute la articolul 3 din prezentul Regulament oficial, daca acordarea premiului s-a facut in urma inducerii in eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage raspunderea personala a castigatorului in mod fraudulos, pentru pagubele aduse imaginii Organizatorului precum si pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost indreptatiti la castigarea premiilor.

(3)               Prin participarea la Campanie, Participantii accepta si sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului oficial si isi asuma responsabilitatea pentru faptele lor savarsite in legatura cu Campania.

 

Articolul 8 Litigiile si legea aplicabila

(1)               Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta.

(2)               Legea aplicabila este legea româna.

 

Articolul 9 Dispozitii finale

(1)               Pentru obtinerea de informatii suplimentare, Participantii pot suna la telefon 0215.298.600, telefon cu tarif normal.

(2)               Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: office@tbicredit.ro in atentia Departamentului Call Center - Reclamatii in termen de maximum 30 (treizeci) zile de la data limita de revendicare a premiilor, respectiv de la data de 05.09.2017. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie/sesizare.

 

 

 

 

 

TBI Credit IFN SA

Director General

Traian Sevastian Baicu