Retea de sedii TBI Credit
Harta
Click pe harta pentru
a localiza una dintre
sucursalele TBI Credit

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
” 10% REDUCERE LA DOBANDA”

Articolul 1 Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei

(1) Campania “10% REDUCERE LA DOBANDA(denumită în continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată de către TBI Credit IFN S.A. (numită în cele ce urmează ’’TBI Credit’’), institutie financiara nebancara cu sediul in Bucuresti, str. Putul lui Zamfir, nr. 8–12, etaj 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand cod de inregistrare in scopuri de TVA RO15901855, capital social subscris si varsat 7300000 lei, avand contul bancar: RO62 RZBR 0000 0600 0386 5697 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanti, inregistrata la BNR sub nr. RG-PJR-41-010014/25.09.2006, institutie de plata inregistrata la BNR sub nr. IP-RO-0005/28.04.2011, reprezentata prin Director General Traian Sevastian Baicu, denumită în continuare "Organizator"

(2) Toţi Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulament oficial”).

(3) Regulamentul oficial este pus la dispozitie în mod gratuit la solicitarea oricărei persoane interesate la adresa de internet: www.tbicredit.ro.

(4) Toţi Participanţii la Campanie isi asuma obligatia de a consulta site-ul oficial al Organizatorului www.tbicredit.ro pentru a afla termenii si conditiile prezentului Regulament.

 

Articolul 2 Obiectul campaniei

(1) Obiectul Campaniei consta in promovarea creditului de nevoi personale oferit de Organizator, la nivel national, prin intermediul ziarului Kaufland Romania.

 

Articolul 3 Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei

(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe intreg teritoriul României.

(2) Prezenta Campanie se desfăşoară conform prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.  Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord  sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor in prealabil catre participantii la aceasta campanie, prin afisare pe site-ul oficial al Organizatorului, www.tbicredit.ro.

(3) Campania se desfasoara in perioada  30.01.2017 – 28.02.2017, cu prezentarea obligatorie a voucherului ce promoveaza creditul de nevoi personale oferit de Organizator decupat din ziarul Kaufland Romania.

(4) Ultima zi de participare la această campanie este 28.02.2017, ora 18:00.

 

Articolul 4 Dreptul de participare

(1)   La Campanie pot participa persoanele fizice  care  solicita un credit de nevoi personale cu dobanda anuala de 31%, prezinta voucherul decupat din ziarul Kaufland Romania si care indeplinesc urmatoarele conditii de participare:

i au cetăţenie română şi domiciliul/reşedinţa stabil/ă în România (denumite în continuare „Participanţi”);

ii sunt persoane majore si au capacitatea de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind personal acte juridice;

iii La Campanie nu pot participa angajaţii Organizatorului şi nici soţul/soţia ori rudele de gradul întâi şi doi ale acestora. De asemenea, nu pot participa la Campanie, clienţii care sunt şi agenţi ai Organizatorului, precum şi soţul/soţia ori rudele de gradul întâi şi doi ale acestora.

 

Articolul 5 Procedura Campaniei. Conditii de participare

(1) Campania se adreseaza persoanelor fizice care solicita  un credit de nevoi personale in orice punct de lucru al Organizatorului de pe teritoriul Romaniei;

(2) Pentru a beneficia de un  credit de nevoi personale cu dobanda anuala redusa cu 10%, de la 31% (dobanda standard) la 27,9%, Participantul trebuie sa se prezinte la orice punct de lucru al Organizatorului de pe teritoriul Romaniei cu actul de identitate si voucherul decupat din ziarul Kaufland Romania si sa completeze cererea de credit;

(3) In urma analizei solicitarii de credit, conform normelor interne de creditare ale Organizatorului, Participantului ii pot fi solicitate si alte documente justificative pentru acordarea creditului.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda sau refuza creditul in urma analizei documentelor depuse de solicitant pe baza normelor interne de creditare.

(5) Daca in urma  analizei documentatiei de credit, cererea de credit este aprobata iar  Participantul incheie cu Organizatorul un contract de credit pentru nevoi personale, dobanda anuala aplicabila creditului de nevoi personale va fi de 27,9%, in loc de 31% (dobanda standard).

 

Articolul 6 Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Organizatorul, in vederea desfasurarii prezentei campanii, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 1711.

(2) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui program nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

(3) Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprima acordul expres si neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Organizatorului, in vederea realizarii Campaniei.

(4) Datele cu caracter personal colectate de catre Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, transmiterea ulterioară ocazională de oferte, mesaje publicitare şi de marketing, precum şi alte informaţii diverse, conform Legii nr. 677/2001, doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres.

(5) Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.

 

Articolul 7. Încetarea înainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa lui, de a continua Campania.  Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

(2) În situaţiile avute în vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligaţie către Participanţii la Campanie, după cum nu este tinut de restituirea vreunei sume sau de plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

Articolul 8. Responsabilitate.

(1) Prin participarea la Campanie, Participantii accepta si sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului oficial si isi asuma responsabilitatea pentru faptele lor savârsite in legatura cu Campania.

 

Articolul 9. Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă  sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

Art. 10. Dispoziţii finale

(1) Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, Participanţii pot suna la numarul de telefon 0215.298.600, - apel cu tarif normal.

(1) Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: office@tbicredit.ro in atentia Departamentului Call Center – Reclamatii, in termen de maximum 30 (treizeci) zile de la data solicitarii creditului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie/sesizare.